ARCHIVE

Transmission Data

Transmission #1 - WelcomeJul 15, 2012
Transmission #2 - CultureJul 15, 2012
Transmission #3 - FashionJul 15, 2012
Transmission #4 - AbductionJul 16, 2012
Transmission #5 - ExoplanetJul 17, 2012
Transmission #6 - SpeciesJul 18, 2012
Transmission #7 - NordicsJul 18, 2012
Transmission #8 - OrangesJul 19, 2012
Transmission #9 - IlluminatiJul 22, 2012
Transmission #10 - GreysJul 23, 2012
Transmission #11 - PlexusJul 24, 2012
Transmission #12 - BrainJul 25, 2012
Transmission #13 - ButtonsJul 26, 2012
Transmission #14 - TerrorJul 29, 2012
Transmission #15 - Global WTFJul 30, 2012
Transmission #16 - GradientsJul 31, 2012
Transmission #17 - EducationAug 1, 2012
Transmission #18 - MonocultureAug 2, 2012
Transmission #19 - FoodAug 5, 2012
Transmission #20 - TunaAug 6, 2012
Transmission #21 - DodoAug 7, 2012
Transmission #22 - D&DAug 8, 2012
Transmission #23 - ToastAug 9, 2012
Transmission #24 - EmersonAug 12, 2012
Transmission #25 - MIBAug 13, 2012
Transmission #26 - PlagueAug 14, 2012
Transmission #27 - Transl8rAug 15, 2012
Transmission #28 - ConspiracyAug 16, 2012
Transmission #29 - RespectAug 19, 2012
Transmission #30 - HumorAug 20, 2012
Transmission #31 - SolutionAug 21, 2012
Transmission #32 - TPSAug 22, 2012
Transmission #33 - AlmostAug 23, 2012
Transmission #34 - ChildrenAug 26, 2012
Transmission #35 - SubtleAug 27, 2012
Transmission #36 - RandomAug 28, 2012
Transmission #37 - OxymoronAug 29, 2012
Transmission #38 - ExpandAug 30, 2012
Transmission #39 - LightSep 3, 2012
Transmission #40 - FalsifiableSep 4, 2012
Transmission #41 - MulletSep 5, 2012
Transmission #42 - Rubiks1Sep 6, 2012
Transmission #43 - Rubiks2Sep 7, 2012
Transmission #44 - Rubiks3Sep 10, 2012
Transmission #45 - VicariousSep 11, 2012
Transmission #46 - ButtonSep 12, 2012
Transmission #47 - WeaknessSep 13, 2012
Transmission #48 - RecycledSep 14, 2012
Transmission #49 - PatternSep 17, 2012
Transmission #50 - MemorySep 18, 2012
Transmission #51 - PhoenixSep 19, 2012
Transmission #52 - GardenSep 20, 2012
Transmission #53 - ImplantsSep 21, 2012
Transmission #54 - NatureSep 24, 2012
Transmission #55 - DefineSep 25, 2012
Transmission #56 - ContactSep 26, 2012
Transmission #57 - RevealSep 27, 2012
Transmission #58 - FLTSep 28, 2012
Transmission #59 - TeleportOct 1, 2012
Transmission #60 - NowhereOct 2, 2012
Transmission #61 - ExperimentOct 3, 2012
Transmission #62 - MilkOct 4, 2012
Transmission #63 - ThinkOct 5, 2012
Transmission #64 - MarquisOct 8, 2012
Transmission #65 - DreamsOct 9, 2012
Transmission #66 - StuffOct 10, 2012
Transmission #67 - AweOct 11, 2012
Transmission #68 - HolesOct 12, 2012
Transmission #69 - SwallowOct 15, 2012
Transmission #70 - DifferentOct 16, 2012
Transmission #71 - SkillsOct 16, 2012
Transmission #72 - LuckOct 17, 2012
Transmission #73 - FailOct 18, 2012
Transmission #74 - ParodyOct 19, 2012
Transmission #75 - TrollfaceOct 22, 2012
Transmission #76- MarxOct 23, 2012
Transmission #77 - CensorshipOct 24, 2012
Transmission #78 - DirtyOct 25, 2012
Transmission #79 - Frying PanOct 26, 2012
Transmission #80 - DaydreamOct 29, 2012
Transmission #81 - LoyaltyOct 30, 2012
Transmission #82 - Writers BlockOct 31, 2012
Transmission #83 - 6LOTNov 1, 2012
Transmission #84 - IMPACTNov 2, 2012
Transmission #85 - AgingNov 5, 2012
Transmission #86 - Top 10Nov 6, 2012
Transmission #87 - StrangeNov 7, 2012
Transmission #88 - EpigeneticsNov 8, 2012
Transmission #89 - DancingNov 9, 2012
Transmission #90 - AngerNov 12, 2012
Transmission #91 - GnomeNov 13, 2012
Transmission #92 - PowerNov 14, 2012
Transmission #93 - CynoptimismNov 15, 2012
Transmission #94 - LeaderNov 16, 2012
Transmission #95 - Total BrutalityNov 19, 2012
Transmission #96 - RelaxNov 20, 2012
Transmission #97 - EngosNov 21, 2012
Transmission #98 - Evil DMNov 22, 2012
Transmission #99 - RichesNov 23, 2012
Transmission #100 - MeanNov 26, 2012
Transmission #101 - The boxNov 28, 2012
Transmission #102 - The bestNov 30, 2012
Transmission #103 - IndustryDec 3, 2012
Transmission #104 - PhilanthropyDec 5, 2012
Transmission #105 - OpinionDec 7, 2012
Transmission #106 - PetsDec 10, 2012
Transmission #107 - ConcreteDec 12, 2012
Transmission #108 - TVDec 14, 2012
Transmission #109 - ITPDec 17, 2012
Transmission #110 - HeartfeltDec 19, 2012
Transmission #111 - BossDec 21, 2012
Transmission #112 - VennDec 25, 2012
Transmission #113 - DemographicDec 28, 2012
Transmission #114 - OutcastDec 31, 2012
Transmission #115 - ControlJan 2, 2013
Transmission #116 - NerdfaceJan 4, 2013
Transmission #117 - LitigantJan 7, 2013
Transmission #118 - Middle EastJan 9, 2013
Transmission #119 - GamesJan 11, 2013
Transmission #120 - ChangeJan 14, 2013
Transmission #121 - GenerallyJan 16, 2013
Transmission #122 - FunctionJan 18, 2013
Transmission #123 - ConstipatedJan 21, 2013
Transmission #124 - Buy NOWJan 23, 2013
Transmission #125 - SystemJan 25, 2013
Transmission #126 - Sell-outJan 28, 2013
Transmission #127 - LazyJan 30, 2013